Midición diámetro del árbol

Gallanova nace co propósito de aportar servizos e dar solucións globais a través da adicación plena, experiencia e profesionalidade, facendo da redacción de proxectos técnicos unha parte da empresa, manténdoos en constante análise e estudo para conseguir que evolucione e se acaden os obxectivos propostos.

  • Proxectos relacionados coa conservación, protección e mellora do medio natural, xestión medioambiental, ordenamento do territorio, coordinación dos PLADIGA (planos de defensa contra incendios ) cos PXOM (planos xerais de ordenación municipal) , industria de transformación de recursos endóxenos rurais (agroalimentaria, forestal ...).
  • Comercialización minorista de productos rurais galegos, cun prantexamento B2C facendo uso intensivo das tecnoloxías da información e comunicación
  • Internet como factor de promoción, comunicación e lanzamento de iniciativas relacionadas con este eido. Existe un amplo nicho de traballo no rural galego, en todo o que ten que ver coa posta en valor de recursos endóxenos, a súa transformación industrial, e mesmo a súa comercialización